POZIV NA SALAMIJADU

Datum: 12. 6. 2019

Lokacija: Školska zidanica na Trškoj Gori, Trška Gora 8, Novo mesto

P R O G R A M     S A L A M I J A D E     U     Š K O L S K O J     Z I D A N I C I     N A     T R Š K O J     G O R I

16.00 – 17.00      Skupština salamijade

17.00 – 18.00       Kulturni program

18.00 – 19.00       Dodjela salamarskih certifikata sucima i izrađivačima salama

19.00 –                   Zaključak sa degustacijom proizvoda, izrađenih u okviru projekta Uživam tradicijo

Dobro nam došli!

Grm Novo mesto

Direktor: Tone Hrovat, l. r.

Podijeli